Pågående projekt

Leader

Kartläggning av arbetsförmåga- Kunskap, aktivitet, framåt!

Samordningsförbundet Insjöriket har tillsammans med arbetsmarknadsenheterna och stöd- och försörjningsenheterna i Alingsås och Härryda kommun beviljats medel från Leader Insjörike för att bedriva projektet ”Kunskap, aktivitet, framåt! Kartläggning av arbetsförmåga ”. Perioden pågår från senhöst 2018 till hösten 2020. Under hela projekttiden skall minst 100 personer fått stöd från insatsen. Projektet syftar till att ge den enskilde rätt stöd i vägen mot arbete/studier eller att stöd att få rätt hjälp från myndigheterna.

Projektets vänder sig främst till individer som har försörjningsstöd och som är i behov av att få stöd i att få mer kunskap gällande sin arbetsförmåga. Prioriterade är kvinnor i ålder 18-29 med hemmavarande barn men i mån av plats är andra individer som uppbär försörjningsstöd välkomna. Projektet använder sig av vedertagna metoder inom arbetsterapi och fysioterapi för att finna ut vad den enskilde deltagaren klarar av samt vilket stödbehov som föreligger. Samverkan skall ske med vården i de fall det finns behov av detta. För de individer som behöver arbetsträna för att få rätt förutsättningar för att på sikt nå en egenförsörjning skall stöd till detta erbjudas.

Det är handläggare på stöd- och försörjning i respektive kommun tillsammans med den enskilde deltagaren som initierar en kontakt med projektet.

För att veta mer om deltagande projektet i din kommun vänd dig till socialtjänsten eller arbetsmarknadsenheten i kommunerna Härryda och Alingsås. Samordningsförbundet bistår med administration kring detta projekt samt att stimulera utbyte mellan de två ingående kommunerna ställt i relation till projektet.

 

Premiär-för unga nyanlända

Se filmen Premiär spridningskonferens via länken
https://www.wevideo.com/hub#media/ci/1261961901

Samordningsförbundet Insjöriket tillsammans med näringslivet, Business Performance, har beviljats medel från Myndigheten Unga Civilsamhällsfrågor för att tillsammans driva projektet Premiär. Syftet är att stötta nyanlända/utlandsfödda unga vuxna med låga kunskaper i svenska språket ut i arbete eller studier samt att integrera hälsoaspekter för deltagare. Personerna kommer från Alingsås, Härryda, Lerum Mölndal och Partille. Business Performance affärsidé är att hjälpa företag att utveckla sitt arbetssätt för att föra fler och lönsammare affärer samt bygga kundservice och kundomhändertagande som verkligen gör avtryck, skapar genuint nöjda kunder och stärker det egna varumärket.

Business Performance skall alltid, oavsett tidpunkt, driva ett aktivt CSR-arbete. I stort som litet ser vi upp till människor som tar ansvar och vill påverka världen. Människor som verkar för att den skall bli en lite bättre plats att leva på. När ett företag gör samma sak, utan egen vinning, blir de som jobbar där stolta. De har ju faktiskt också varit med och bidragit och skapat utrymme för att göra livet lite rikare för andra.

"Internt kan vi jobba i samma anda med jämställdhet, mångfald och miljöpåverkan. Det är bland annat så vi skapar stolta med arbetare. Och stolta medarbetare är något speciellt – de säljer sitt företag utan att ens veta om att de säljer. Ärligt och på riktigt. Med stolta medarbetare skapas möjlighet att ta ett steg till – stolta kunder!" VD: Marcus Hermansson

När en deltagare kommer till projektet sker först en kartläggning av individen, för att få klarare vilken inriktning som ligger i fokus. Projektet omfattar även coachning och stöd i kontakter med t.ex. myndigheter. Integrationsverksamhet och gruppaktiviteter ingår och kan ligga parallellt med t.ex. SFI, etableringsplan och annan verksamhet i dialog med handläggare på myndighet.

Projektets personal kommer från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och vi arbetar ihop med näringslivet genom Business Performance och deras nätverk av företag i Västsverige.

Kontakt projektledare:

Tristan Troby
tristan.troby@arbetsformedlingen.se
010-488 25 89

Inkluderande rehabilitering

ESF-projektet Inkluderande rehabilitering 2015-2018, med förlängning till juni 2019 (Utökat Aktiv/Samverkanskonsult)

Tillsammans med ytterligare fem samordningsförbund har vi beviljats total cirka 24 miljoner kronor i ESF-medel till ett fyraårigt projekt kallat Inkluderande rehabilitering. Förbunden utvecklar den samordnade rehabiliteringen genom både övergripande aktiviteter och lokala delprojekt i syfte att nå fler personer med behov av samordnad rehabilitering.

Vårt förbund har beviljats medel för Utökat AKTIV som är ett utvecklingsprojekt som syftar till att förbättra psykisk ohälsa genom träning och livstilsförändring.

Under projekttidens gång har Utökat AKTIV gett mycket positivt resultat för deltagarna. Det bedömdes dock inte finnas skäl till att fortsätta under förlängningsperioden, främst på grund av svårigheter att få och behålla lämplig personal. Delprojektet har genom kontinuerligt utvecklingsarbete identifierat nya behov som utmynnat i en ny funktion ”samverkanskonsult”, vars uppdrag i stort handlar om att stötta deltagare före, under och efter deras deltagande i insatser.

Artikel "Det här är inget tomtebloss!" - utvärderarna om Inkluderande rehabilitering


Senast uppdaterad: 2018-10-25 10:29